lípa

 Kouzelné sluneční paprsky

www.portal.cz

 

Zastav se, rozhlédni a naslouchej

Rámcové cíle

1.      rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

2.      osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3.      získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

  

Školním vzdělávacím programem Kouzelné sluneční paprskypředstavujeme dětem svět kolem nás se zaměřením na ekologii.Pozorováním, pokusy, hrou, prohlížením knih a tématických obrázků, pracovní,výtvarnou i hudební činností chceme dětem přiblížit přírodní jevy, faunu, flóru, architekturu, typologii obyvatel naší planety, poznat a zapojit se do oslav všech svátků a uvědomit si sama sebe, naučit se vnímat ostatní děti a dospělé, žít s nimi v souladu, spolupracovat a vytvářet mezilidské vztahy a morální hodnoty.Protože víme, že mnoho poznatků  získávají děti ve svých rodinách, rozhodli jsme se je využít při práci  v mateřské škole a dát jim ucelený charakter. Činnosti v MŠ organizujeme tak,aby se děti cítily bezpečně a spokojeně.Umožňujeme dětem bavit se přirozeným způsobem,podporujeme dětskou zvídavost a radost ze získávání nových poznatků. Spontánní i řízené aktivity jsou vzájemně provázané a vyvážené, v menších skupinkách dětí nebo individuálně probíhá didakticky zacílená činnost.

  

Vzdělávací obsah odpovídá věku, úrovni rozvoje a možnostem dětí, vychází z jejich potřeb a zkušeností jim blízkých. 

  

 Obsah

  

Obsahem kurikula je rozpracování jednotlivých témat a podtémat do tématických částí,které jsou naplňovány vzdělávacími cíli z 5 oblastí podpory zdraví (biologické,psychologické,mezilidských vztahů,sociálně kulturní a enviromentální)-forma  realizace vzdělávacích obsahů.

  

6 projektů:

               1.  Dobré ráno, dobrý den, 

 

                  jak sluníčko na obloze se usmějem.  

 

                  Pohladíme kamarády a budeme se mít rádi! 

 

               2. Paprsek  kouzlí a čaruje  

 

               3. Sluníčko a VÁNOCE 

 

               4. Sluníčko a sněhulák 

 

               5. VOLÁME TĚ SLUNÍČKO !

 

               6. Sluníčko nám svítí na cestu

 

Úplná verze Školního vzdělávacího programu je k nahlédnutí v MŠ.