Mateřská škola je od 1.1.2003 součástí společného subjektu. V čele organizace stojí ředitelka Základní školy a mateřské školy Rozstání Mgr.Vystavělová Miloslava.

Zařízení je jednotřídní, s kapacitou 30 dětí .Třída je  heterogenní. Mateřská škola Rozstání má velmi dobré prostorové podmínky. V roce 2006 byla dokončena rekonstrukce celého objektu,nyní budova splňuje současné požadavky. Na hernu navazuje sociální zařízení, šatna a samostatná ložnice. Herna je nově vybavena dětskými stolky a židlemi s nastavitelnou výškou,což odpovídá věkově smíšené třídě. Vybavení hračkami a pomůckami je dobré a umožňuje naplňovat stanovené vzdělávací cíle. Herní materiál je uložen na dosah všech dětí.

K tělesným činnostem a pohybovým aktivitám dětí slouží vlastní tělocvična, školní hřiště,  zahrada s prvky ze dřeva a sousední sportovní areál.

K společným setkáním rodičů,dětí, veřejností využíváme  tělocvičnu nebo hřiště za mateřskou školou, které je plně vybaveno dřevěnými stolky a lavicemi k společnému  posezení, nechybí ani krb k opékání.

 

Organizace v mateřské škole

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuelní možnosti dětí. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělání. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit, nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, aby se zapojovaly, pracovaly svým tempem apod.

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě.

Zájmové kroužky v MŠ

  • Keramika
  • Tvořivá dramatika
  • Anglický jazyk

 

INFORMACE PRO RODIČE – INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 Doručení oznámení:

 Zákonný zástupce dítěte podá řediteli mateřské školy oznámení o zahájení individuálního vzdělávání jako jiného způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání písemně.

 Může využít formuláře, které nabízí mateřská škola při zápisu do MŠ nebo na webových stránkách  Základní školy a mateřská školy Rozstání  http://skolarozstani.cz/.

 

Lhůty pro oznámení:

 Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku nebo po celý školní rok, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

V ostatních případech doporučujeme oznámení učinit nejpozději 1 měsíc přede dnem, kdy má dojít k zahájení individuálního vzdělávání dítěte.

 

Informace o ověření očekávaných výstupů:

 Mateřská škola na informativní schůzce při předávání rozhodnutí zákonnému zástupci zároveň předá vzdělávací obsah svého Školního vzdělávacího obsahu podle kterého ověří, jakým způsobem je dítě vzděláváno v úrovni osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte. Způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád Mateřské školy Rozstání.

  

V Základní škole a mateřské škole Rozstání se podle školního řádu uskuteční ověření v třetím listopadovém týdnu, ve školním roce 2017/2018 to bude dne 22. 11. 2017 s náhradním termínem dne 13. 12. 2017  v prostorách mateřské školy  od  8 do 12 hodin.

  

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

  

Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Kontakt :

 Základní škola a mateřská škola Rozstání                                ředitelka  Mgr. Miloslava Vystavělová

798 62 Rozstání 25                                                                                                     tel. 582395418