Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Rozstání se uskuteční dne 2. května 2019 od 13 h do 16 h v ředitelně základní školy.

 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole

  

            Ředitelka Základní školy a mateřské školy Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace stanovila následující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí spádových dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 1.     Dítě s povinností předškolního vzdělávání – dítě dosáhne věku 5 let v období do 1. 9. 2019 a děti s odkladem školní docházky

      (Podle § 34 odst. 1 školského zákona – znění účinné od 15. 2. 2019)

 2.   Dítě s právem přednostního přijetídítě dosáhne věku nejméně 3 let v období do 1. 9. 2019

       (Podle § 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 15. 2. 2019)

 3.    Zdravotní způsobilost - absolvování stanovených očkování – doloženo potvrzením lékaře s výjimkou dětí s povinností předškolního vzdělávání a dětí

        s potvrzením, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci

        (Ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona ve spojení s § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů)

 4.     Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

       (Podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 5.     Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z doplňujících kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším

       počtem bodů dosažených hodnocením podle těchto doplňujících kritérií.

 

Kritérium

Bodové ohodnocení

Věk dítěte k 1. 9. 2019

2 roky věku

5

Individuální situace dítěte

Mateřskou nebo základní školu navštěvuje sourozenec dítěte. Sourozenec je žákem školy k 1. 9. 2019

 

1

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami ke dni zápisu

 

3

          V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) rozhodne dřívější datum narození dítěte.  

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                              Mgr . Miloslava Vystavělová, řed.školy