Zápis do Mateřské školy Rozstání k plnění předškolní docházky pro školní rok 2020/21 se uskuteční dne 4. května 2020 od 13 h do 16.00 h.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole  

 

            Ředitelka Základní školy a mateřské školy Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace stanovila následující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí spádových dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 

  1. Dítě s povinností předškolního vzdělávání – dítě dosáhne věku 5 let v období

    do 1. 9. 2020 a děti s odkladem školní docházky

    (Podle § 34 odst. 1 školského zákona – znění účinné od 15. 2. 2019)

     

  1. Dítě s právem přednostního přijetí – dítě dosáhne věku nejméně 3 let v období

do 1. 9. 2020

(Podle § 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 15. 2. 2019) 

3.   Zdravotní způsobilost - absolvování stanovených očkování – doloženo potvrzením lékaře s výjimkou dětí s povinností předškolního vzdělávání a dětí s potvrzením, že je

     dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci

      (Ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona ve spojení s § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,

      o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů)

4. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

      (Podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

      vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

5. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z doplňujících kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů dosažených hodnocením podle těchto doplňujících kritérií.

 

  

Kritérium

Bodové ohodnocení

Věk dítěte k 1. 9. 2020

2 roky věku

5

Individuální situace dítěte

Mateřskou nebo základní školu navštěvuje sourozenec dítěte. Sourozenec je žákem školy k 1. 9. 2020

 

1

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami ke dni zápisu

 

3

           V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) rozhodne dřívější datum narození dítěte.  

                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                              Mgr . Miloslava Vystavělová, řed.školy