Zápis do 1. ročníku Základní školy Rozstání k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/21 se uskuteční dne 1. dubna 2020 od 13 h do 16.00 h. Náhradní termín 8. 4. 2020 od 13.00 do 15.00 hodin.

 


Č.j.: …………………..                                                          V Rozstání dne: 1. září 2019

 

V souladu s § 36 odstavcem 4 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění stanovuji


 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21 včetně kritérií pro přijetí

                                                                                                  

Zápis v Základní škole a mateřské škole Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace proběhne 1. 4. 2020 od 13.00 do 16.00 hodin(1. patro – I. třída).

Náhradní termín 8. 4. 2020 od 13.00 do 15.00 hodin.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, zákonný zástupce dítěte může v době zápisu požádat ředitele školy o odložení povinné školní docházky dítěte o jeden školní rok.

Žádost musí být doložena nejpozději do 30. 4. 2020 doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Současně v souladu s ustanovením § 3a odstavec 7 vyhlášky č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění zveřejňuji následující informace k organizaci a průběhu zápisu:


 1. K zápisu se dostaví zákonný zástupce (zákonní zástupci) s dítětem a přinesou svůj OP a rodný list dítěte.

 2. Zápis je složen z formální části a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce může být přítomen u všech součástí zápisu.

 3. Škola bude ve školním roce 2020/21 jednu 1. třídu spojenou s 2. ročníkem s maximálním společným počtem 30 žáků (20 žáků do 1. ročníku).

 4. Pokud by počet přihlášených dětí přesáhl 20 žáků, stanovuji pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Rozstání následující kritéria:


 • Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy

 • Sourozenec dítěte plní povinnou školní docházku v naší škole

 • Los

   

  Rozstání 1. 9. 2019                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                             …………………………………

                                                                                                                                       Mgr. Miloslava Vystavělová

                                                                                                                  řed.školy