Kritéria přijímání dětí do MŠ

Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
část: 35. Přijímání dětí do MŠ
Č.j.: ZSROZ/148/22
Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy
Schválila: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy
Pedagogická rada schválila dne:  
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.4.2023
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.4.2023
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělání v mateřské škole

    Ředitelka Základní školy a mateřské školy Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace stanovila následující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí spádových dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

    1. Dítě s povinností předškolního vzdělávání – dítě dosáhne věku 5 let v období do 1. 9. 2023 a děti s odkladem školní docházky (Podle § 34 odst. 1 školského zákona – znění účinné od 15. 2. 2019)
    2. Dítě s právem přednostního přijetí – dítě dosáhne věku nejméně 3 let v období do 1. 9. 2023 (Podle § 34 odst.3 školského zákona – znění účinné od 15. 2. 2019)
    3. Zdravotní způsobilost - absolvování stanovených očkování – doloženo potvrzením lékaře s výjimkou dětí s povinností předškolního vzdělávání a dětí s potvrzením, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci (Ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona ve spojení s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů)
    4. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. (Podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
    5. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z doplňujících kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů dosažených hodnocením podle těchto doplňujících kritérií.
Kritérium Bodové hodnocení
Věk dítěte k 1. 9. 2023 2 roky věku  5
Individuální situace dítěte Mateřskou nebo základní školu navštěvuje sourozenec dítěte. Sourozenec je žákem školy k 1. 9. 2023 1
Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami ke dni zápisu 3

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) rozhodne dřívější datum narození dítěte.
Mgr. Miloslava Vystavělová, řed.školy