Řád školní družiny

 

Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
část: 9B. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Č.j.: 9/2006
Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy
Schválila: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy
Pedagogická rada schválila dne: 30.8.2006
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2006
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2006
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.
Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Využití ŠD - pro žáky 1. -4. ročníku ZŠ Rozstání.

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení

1.Žáci jsou povinni

 • řádně docházet do školní družiny,
 • dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
 • informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

2. Žák se ve školní družině

 • chová slušně k dospělým i jiným žákům školy,
 • dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.

3. Žák chodí

 • vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti,
 • udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku,
 • chrání majetek před poškozením.

4. Žáci chrání

 • své zdraví i zdraví spolužáků,
 • žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

6. Žák má právo

 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí,
 • na vzdělání a svobodu myšlení, projevu, shromažďování a náboženství,
 • na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,
 • má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině,
 • každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

7. Žák nenosí do družiny předměty které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

8. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

9. Žák bez vědomí vychovatelky

 • oddělení školní družiny neopouští,
 • za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

10. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

11. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.

12. Přihlašování a odhlašování

 • 12.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
 • 12.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 • 12.3. ŠD je bezplatná.
 • 12.4. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.
 • 12.5. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného na základě písemné přihlášky k pravidelné docházce do družiny sdělí písemně družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.  
 • 12.6. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.
 • 12.7. Dočasné umístění žáků do ŠD - žáci mohou navštěvovat ŠD nepravidelně. Žáci mohou pobývat v ŠD dočasně, např. před začátkem zájmového kroužku.
 • 12.8. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka. Písemně, osobně či telefonicky oznamuje změny docházky do ŠD.
 • 12.9. Pravidla styku s rodiči – rodiče mají možnost kdykoliv navštívit ŠD a nahlédnout do náplně práce ŠD. Záležitosti a problémy týkající se ŠD budou řešeny na třídních schůzkách.

13. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. 
      Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD:

 • pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil řád školní družiny, kázeň a pořádek,
 • ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních,
 • dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD,
 • nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

U ŠD základních škol a samostatných ŠD zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).

II. Provoz a vnitřní režim školského zařízení

Organizace činnosti
 1. Provozní doba ŠD je od 11.30 do 16.00 hodin. Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení: Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: (např. 14.00, 14.30, 15.00, 15,30, …). Pobyt venku dle počasí od 13 do 14 h, délka pobytu – 1 hodina, způsob využití – hry, vycházky se zaměřením.
 2. Provoz ŠD končí v 16 hodin. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, po ukončení provozu školy poučí žáka o BOZP (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň, …) a dohlédne na jeho odchod ze školy.
 3. Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech: místnost pro školní družinu, tělocvična, chodba v přízemí, pracovna VV, počítačová učebna. Žáci využívají k pohybovým činnostem tělocvičnu školy pod vedením vychovatelky ŠD, dále využívají učebnu VV k domácí přípravě a k práci v kroužku.
 4. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu naplnění kapacity. § 10 odst. 3 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
 5. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelky. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu.
 6. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti stanovuje ředitel školy
 7. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování. - Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu,zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klid na lůžku či lehátku, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. - Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. - Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič. - Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).
 8. Činností družiny a klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny a klubu, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny a klubu stanovený pro oddělení nebo skupinu.
 9. V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem. Rodiče sem své dítě přihlašují písemně. Družina se nezřizuje, pokud je počet přihlášených žáků nižší než deset. Provoz školní jídelny není zajištěn.
 10. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, s případným omezením podle pokynů hygienika.
 11. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.
 12. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.
 13. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 30. Stejně tak se postupuje při spojování činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod.
 14. Rozsah denního provozu projednává ředitel se zřizovatelem. Ředitel schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. Činnost v těchto kroužcích, pro žáky nezapsané k pravidelné docházce do ŠD, může být poskytována za úplatu.
 15. ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství v těchto kroužcích, resp. na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, počítačová učebna…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.
 2. Pitný režim je zajištěn nápoji školní jídelny.
 3. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku, a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam do třídní knihy oddělení ŠD. Žáci jsou poučováni před každou hrou a činností, dále poučení žáků je zaměřeno každý měsíc na určitou oblast, viz. Poučení o bezpečnosti v jednotlivých měsících. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.
 4. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 5. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

IV. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
 2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce školní družiny. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.
 3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vychovatelky, která zajistí jejich úschovu.

Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:
 • písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny,
 • třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
 • celoroční plán činnosti,
 • roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
 • vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, 

Závěrečná ustanovení

 1. Ruší se předchozí znění vnitřního řádu Šd ze dne 1. 9. 2004.
 2. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2005.
 3. Směrnice nabývá platnosti dnem: 1. 9. 2005.


V Rozstání dne 1. 9. 2005
Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy