Řád školní jídelny

 

Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
část: 33. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
Č.j.: ZSROZ/260/17
Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy
Schválila: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy
Pedagogická rada schválila dne: 1.11.2017
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.11.2017
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.11.2017
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení 

  1. Vnitřní řád školní jídelny je jedním ze základních dokumentů Základní školy a mateřské školy Rozstání, okres Prostějov, příspěvkové organizace (dále jen „škola“) se sídlem Rozstání 25, 798 62 Rozstání pro zaměstnance školního stravování, děti, žáky a jejich zákonné zástupce.
  2. Tento řád upravuje režim provozu školní jídelny včetně postavení zaměstnanců a strávníků, podmínky hygieny, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Hlavní činností školní jídelny je zabezpečení školního stravování dětí a žáků a závodního stravování zaměstnanců. Školní jídelna vykonává i doplňkovou hostinskou činnost – vaření cizím strávníkům.
  3. Ustanovení vnitřního řádu školní jídelny vycházejí zejména z těchto zákonných a podzákonných norem v platném znění: 
   • §  zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
   • §  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
   • §  zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
   • §  nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
   • §  vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky 
   • §  vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby 
   • §  vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 
   • §  vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
   • §  vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, zákonných zástupců ve škole 

 1. Žák a dítě MŠ má právo: 
   • žák ZŠ na 1 kompletní oběd včetně masa a příloh denně, odebírat dopolední svačinu, je-li na ni přihlášen 
   • dítě MŠ na oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo včetně tekutinv rámci dodržení pitného režimu 
   • využívat zařízení a vybavení ŠJ za podmínek určeným tímto řádem 
   • požádat dozor ve ŠJ o pomoc při řešení problému 
   • vhodným způsobem vyjadřovat své názory, aniž by byl za ně jakýmkoliv způsobem trestán 
   • na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně-patologickými jevy, před tělesným či duševním násilím, urážením a zneužíváním 
 1. Žák má povinnost:
   • dodržovat Vnitřní řád školní jídelny, respektovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen 
   • chovat se slušně, respektovat pokyny pedagogických pracovníků a zaměstnanců ŠJ, nedopouštět se projevů šikany či rasismu 
   • hlásit jakékoliv své poranění nebo úraz spolužáka, pokud o něm ví, pedagogickému pracovníkovi
   • žák je povinen řídit se pokyny pedagogického dohledu
   • žák je povinen zdržovat se ve ŠJ pouze po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci oběda, svačiny či pitného režimu
   • žák je povinen použité nádobí po konzumaci oběda odnést do odkládacího okénka a zanechat své místo čisté
 1. Zákonný zástupce má právo: 
   • má právo vznášet připomínky a podměty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy
   • odhlásit své dítě ze stravování ŠJ, a to i v průběhu školního roku
   • zvolit si formu hrazení obědů, bezhotovostně příkazem v bance, nebo hotovostní platbouve škole
   • zákonný zástupce má právo na odebrání oběda do jídlonosiče pro své dítě první den neplánované nepřítomnosti 
 1. Zákonný zástupce má povinnost: 
   • zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotnízpůsobilosti žáka, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit ze stravy a respektovat dobu odhlašování obědů
   • uhradit včas stanovený poplatek za stravu 
   • seznámit se s Vnitřním řádem a stvrdit toto svým podpisem na Přihlášce ke stravování či v žákovské knížce
   • nahlásit úplné ukončení stravování vedoucí školní jídelny

II. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

  1. Při čekání na výdej stravy zachovávají strávníci pravidla slušného chování a řídí se zásadami správného stolování.
  2. Žáci vstupují do ŠJ na pokyn dozírajícího pracovníka, v MŠ se řídí pokyny pracovníků MŠ.
  3. Strávníci se v jídelně a MŠ za pedagogického dozoru chovají slušně, aby svým chováním nerušili ostatní strávníky, neničili majetek a zařízení školní jídelny, MŠ, nebo jinak nenarušili chod jídelny a stravování.
  4. Potřísnění stolu nebo podlahy, nahlásí pedagogickému pracovníkovi, místo bude uklizeno pracovnicí ŠJ, aby nedošlo k úrazu.
  5. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen ve sborovně školy.
  6. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
  7. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, MŠ, strávníci je neodnášejí z místnosti.
  8. Při onemocnění žáka je třeba odhlásit obědy na dobu nemoci. První den nemoci je možno vyzvednout oběd v době od 11.00 do 11. 20 h do vlastních nádob za cenu školního stravování, neboť jídlo nemohlo být z důvodu náhlého onemocnění předem odhlášeno. Po ostatní dny nemoci mají žáci nárok na oběd pouze za plnou cenu, včetně veškerých režijních nákladů.
  9. Placení stravného:
   Poplatky za stravování se hradí z bankovního účtu, nebo v hotovosti. Stravné se platí na základě skutečně odebraných obědů do konce následujícího měsíce, za který je provedeno vyúčtování. Na všechny prázdniny, v nichž není provoz MŠ a ZŠ a ředitelská volna je oběd automaticky odhlášen.
  10. Přihlášky ke stravování a žádosti o platbu na účet: písemně v kanceláři ŠJ v úředních hodinách od 7.00 do 9.24 h
  11. Odhlášky jídla:
   • v pondělí do 7.00 h, jinak do 15.00 h předešlého dne v kanceláři, u třídní učitelky, u učitelky MŠ, popř. jiného zaměstnance školy písemně, osobně 
    nebo telefonicky na čísle ZŠ: 582 395 418, MŠ: 582 395 424
   • pokud žák přestane chodit na obědy, zákonní zástupci jsou povinni odhlásit obědy v kanceláři ŠJ.
   • za neodhlášený nebo neodebraný oběd se finanční náhrada neposkytuje.

III. Provoz a vnitřní režim školní jídelny 

  1. Provozní doba a organizace stravování:  
Školní jídelna - pracovní dny (PO - PÁ)
11.00 - 14.00 h
Pracovní doba pracovnic jídelny:
 • vedoucí školní jídelny
 • kuchařky

 

 7.00 -  9.24 h

 6.00 - 15.30 h

Výdejna MŠ v rámci pracovní doby školnice:
 • Pondělí
 • Úterý - Pátek

 


  6.45 -   8.53 h        11.20 – 16.00 h
  7.00 -   9.08 h        11.20 – 16.00 h

Doba výdeje obědů:
 • děti MŠ (ve vlastních prostorách)
 • žáci a zaměstnanci školy
 • cizí strávníci a výdej stravy v 1. den nemoci:11.30 – 12.00 h
11.30 – 13.15 h
11.30 – 11.20 h

 Čas výdeje stravy:

 Chod

Základní škola

Mateřská škola

Zaměstnanci

Cizí strávníci

 Přesnídávka

08.30

08.45

......... 

 .........

 Oběd

11.30 - 13.15

11.30

11.30 - 13.15

11.00 – 11.20

 Svačina

 ..........

14.15

.......... 

 .........

 
Za provoz školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny.

2. Jídelní lístek 

   Jídelní lístek je sestavován na základě nutričních požadavků, zásad zdravé výživy s ohledem na dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Jídelníček sestavuje a za jeho úroveň zodpovídá vedoucí školní jídelny na základě závazných pravidel. 

   Jídelníček na následující 1 týden je vyvěšován vždy v průběhu předchozího týdne ve školní jídelně, v MŠ a též je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách školy (www.skolarozstani.cz). Vedoucí školní jídelny archivuje pro potřeby kontrolních orgánů výtisk jídelníčku za každý týden u sebe v kanceláři. Změna jídelního lístku z provozních či jiných důvodů je vyhrazena. 

Seznam a výpis alergenů je uveden také spolu s jídelníčkem na nástěnce Školní jídelny, Mateřské školy a na internetu.

3. Dietní stravování 

Školní jídelna neposkytuje stravování v dietním režimu. V případě potřeby však bude umožněna žákům, jejichž zdravotní stav to bude vyžadovat stravovat se dietně, donáška vlastních připravených pokrmů, které budou uskladněny v lednici a pak v době výdeje budou ohřáty.  

4. Úklid školní jídelny

Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně školnice, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola.

5. Úplata za stravování

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění.

Ceny stravného platné od 1. 5. 2021:
Upravené na základě novelizace vyhlášky č. 107/2005 v platném znění a neustále zvyšujícím se cenám potravin.

  Svačina Oběd Svačina Pitný režim Celkem
 - děti do 6 let      
 • Celodenní
9,- Kč 20,- Kč 8,- Kč 4,- Kč 41,- Kč
 • Polodenní
9,- Kč 20,- Kč --- 3,- Kč 32,- Kč
 • Ranní
9,- Kč --- --- 2,- Kč 11,- Kč
 - děti do 7 let          
 • Celodenní
9,- Kč 28,- Kč 8,- Kč 4,- Kč 49,- Kč
 • Polodenní
9,- Kč 28,- Kč --- 3,- Kč 40,- Kč
 • Ranní
         
ZŠ - děti do 10 let 12,- Kč 28,- Kč --- 25,- Kč  
ZŠ - děti do 11 let 12,- Kč 32,- Kč --- 25,- Kč  
Zaměstnanci:   40,- Kč      
Cizí strávníci:   70,- Kč      

 

Přepočtové koeficienty pro věkové kategorie dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.: 

   • MŠ 3-6 let, koeficient             0,5
   • MŠ do 7 let koeficient            0,7
   • ZŠ 7-10 let, koeficient            0,7
   • ZŠ 11-14 let, koeficient          0,8
   • Zaměstnanci koeficient          0,9
   • Cizí strávníci koeficient          1,0

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

  1. V prostorách ŠJ, kam mají žáci přístup je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
  2. Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní jídelně tak, aby   neohrozili zdraví a neničili majetek svůj ani jiných osob.  
  3. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a vytvářet podmínkypro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
  4. Sociálně patologické jevy, projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcí a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě těchto projevů chování postupuje škola podle minimálního preventivního programu a bodů níže uvedených.
  5. Dojde-li k úrazu strávníka, pedagogický dozor mu poskytne první pomoc a provede zápis v knize úrazů, vše nahlásí řediteli školy.
  6. Lékárnička je umístěna v prostorách školní kuchyně a sborovny, je dostupná všem pracovníkům.
  7. Je vedena kniha úrazů, která je uložena ve sborovně školy.
  8. Osobám, které se ve školní jídelně nestravují, je vstup do školní jídelny zakázán! (neplatí to pro zaměstnance, který v jídelně vykonává dozor při obědě, tento dozor je určen ředitelem školy a vedoucí ŠJ je o něm informována).
  9. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření (včetně elektronických cigaret), požívání   alkoholu a jiných návykových látek, ponechávat peníze   v hotovosti a osobní cenné věci volně položené, ponechávat je ve škole přes noc.
  10. V jídelně je zakázánoz hygienických důvodů konzumovat či donášet jiné jídlo,než to, které bylo vydáno školní jídelnou! (výjimku má žák, který dostal povolení od ředitele školy, zdrav, důvody apod.).
  11. Dále je z hygienických důvodů zakázáno odnášet jídlo ze školní jídelny domů, kromě ovoce a zabalených potravin od výrobce (sušenka apod.). 

 V. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů. 

  1. Žáci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování.
  2. Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny.
  3. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil.
  4. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
  5. Zjištěné poškození nebo odcizení majetku hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli.
  6. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.
  7. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.
  8. Žáci a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

Závěrečná ustanovení 

  1. Směrnice nabývá platnosti dnem: 1. 11. 2017
  2. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 11. 2017 

V Rozstání dNE 1. 11. 2017
Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy