Školní řád ZŠ - dodatky

Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
část: 9. Školní řád ZŠ - DODATKY
Č.j.: ZSROZ/357/20
Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy
Schválila: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy
Pedagogická rada schválila dne: 25.8.1020
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 9.9.2020
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 9.9.2020
Školská rada schválila dne: 9.9.2020
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.
Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. 

Dodatek ke směrnici Školní řád ZŠ 

1. V části I. se na konec textu přidává následující část:

     16. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem.

     17. Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cesta a používat je předepsaným způsobem.

 

2. V části II. odstavci A se na konec textu přidává následující text:   

    15. Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné možnosti žáků, technické vybavení, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla atd. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím. 

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí:

a) on-line výukou, kombinací synchronní on-line výuky (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictví komunikační platformy) a asynchronní výuky (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami), časové rozvržení takovéto výuky bude stanoveno vždy pro konkrétní případy a ročníky 

b) off-line výukou, předáváním pracovních listů e-mailem či osobním vyzvedáváním

c) individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků

d) komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků

e) zveřejněním zadávaných úkolů

f) informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména formativního hodnocení a vedením žáka k sebehodnocení

g) pravidelnou a průběžnou komunikaci se žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám.
 

Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách.
 

3. V části II. odstavci D v oddíle Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni se přidává následující text:

     i) Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit nepřítomnost žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka jak při prezenční, tak při distančním vzdělávání. Zákonný zástupce je povinen dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě. 

4. V části V. se na konec textu přidává následující text.

    Tato pravidla jsou platná v období prezenční i distanční výuky. 

VII. Závěrečná ustanovení 
  1. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 9. 9. 2020
  2. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením chodbě školy, v ředitelně školy a na www.skolarozstani.cz
  3. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na poradě dne 25. 8. 2020.
  4. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
  5. Zákonní zástupci žáků budou prokazatelným způsobem informování a vydání školního řádu – dodatku a o jeho obsahu. 

 

V Rozstání dne 9. 9. 2020
Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy