Hlavní úkoly školní družiny

 

Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace
Hlavní úkoly výchovně vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2023 / 2024

Plán práce vychází ze:

 • závěrů analýzy výchovně vzdělávací činnosti Šd šk. roku 2022/2023
 • z plánu práce školy pro školní rok 2023/2024

Plán práce obsahuje tyto úkoly:

 1. Vést děti k pravidelnému odpočinku mezi činnostmi.
 2. Vést děti k pravidelné přípravě na vyučování, zaměřit se na kvalitu čtení a rozvoj početní zběhlosti.
 3. Vést děti k pracovním a hygienickým návykům a k bezpečnosti při všech činnostech v Šd.
 4. Ve větší míře využívat pobytu venku.
 5. Výchova k rodičovství.
1. Vést děti k pravidelnému odpočinku činnostmi
    Výchovně vzdělávací nabídky činností:
 • klidné hry u stolků
 • odpočinek na válendě, na dekách
 • prohlížení časopisů a knih
 • rozhovor o přečteném, o televizních pořadech pro děti, o problémech dětí, individuální rozhovory dle potřeb dětí
 • tělovýchovné chvilky, pohybové hry na hřišti, v přírodě i v místnosti, v tělocvičně
 • spontánní hry venku a v místnosti
 • tvořivé hry: smyslové k rozvoji pozornosti, představivosti, fantazie, cvičení paměti
 • rekreační vycházky
2. Vést děti k pravidelné přípravě na vyučování, zaměřit se na kvalitu čtení a rozvoj početní zběhlosti
    Výchovně vzdělávací nabídky činností:
 • prohlubování poznatků získaných ve vyučování a prověřování v konkrétních činnostech(vycházky, sport, hry atd.)
 • pravidelné plnění školních povinností, vypracování písemných i ústních úkolů
 • upevňování vědomostí a dovedností zábavnou formou(didaktické hry, kvízy, hry)
 • pěstování zájmu o sebevzdělávání(práce s dětskými encyklopediemi, časopisy, dětskou odbornou literaturou, programy televize, práce s počítačem)
 • péče o učebnice, učební pomůcky, sešity, školní aktovku a pouzdro
 • v písemné přípravě dbát na úpravu, správnost vypracování, samostatnost v práci, práce s učebnicí a textem, odpovědnost za daný úkol, hygiena psaní
 • při četbě rozvoj slovní zásoby, poslech četby, četba pro kolektiv, samostatná četba(knihy, časopisy), rozhovor po přečteném, orientace v neznámém textu
 • didaktické hry(pro jednotlivce i kolektiv): zábavnou formou procvičování a prohlubování získané znalosti, snaha získat pro sebe nebo družstvo body, soustředit se více na přesnost než na rychlost
 • smyslové hry: rozvoj orientace zrakové i sluchové, postřehu, pohotovosti, upevňování paměti, schopnosti odhadu, hry s tužkou a papírem, dramatizace a veselé hry
 • stolní hry: dodržování daných či dohodnutých pravidel, postřeh, pohotovost, paměť zraková nácvik říkadel a rozpočitadel
 • procvičování hlásek, hry, numerické počítání formou her a zábavných činností a všech dalších činností(zápis bodů, atletika atd.)
3. Vést děti k pracovním a hygienických návykům
    Výchovně vzdělávací nabídky činností:
 • samostatnost v péči o sebe: mytí, oblékání, přezouvání, česání atd., pomoc rodičům, plnění služeb v Šd i ve třídách
 • účast na sběrových akcích: starý papír, byliny a na prospěšné práci: úklid ve škole, v okolí školy, na školní zahradě
 • vědět, co lidé potřebují, musí si vytvořit svou vlastní prací, vážit si práce všech
 • vycházky s pozorováním lidské práce a jejich výsledků
 • vystupovat proti těm, kteří poškozují majetek jiných
 • šetrné zacházení s věcmi, nepoškozovat je
 • šetřit školní potřeby, učebnice a další pomůcky, být opatrný na vypůjčené věci a v pořádku a nepoškozené je vrátit
 • nebrat, co mi nepatří, udržování pořádku ve věcech ve škole i doma
 • prohlubování poznatků o materiálech, uplatnění znalostí a dovedností při vlastní práci
 • seznamování se s obsluhou přístrojů v domácnosti,ve škole(televize, rádio, počítač aj.)
 • dbát na bezpečnost při práci s nástroji, nářadím a přístroji
 • dodržování základních hygienických pravidel, ochrany před nakažlivými chorobami, zdravý způsob života(otužování, výživa, režim dne,…)
 • uplatňování hygienických požadavků během pobytu v Šd
 • znát a dodržovat základní dopravní předpisy pro chodce a cyklisty
 • správné držení těla při psaní, chůzi, čtení(ochrana zraku)
 • pobyt na čerstvém vzduchu
 • chránit zdraví a život svůj i druhých
4.  Ve větší míře využívat pobytu venku
      Výchovně vzdělávací nabídky činností:
 • využívat pobytu venku hlavně pro zdravý rozvoj osobnosti, pro aktivní odpočinek, ale i pro prohlubování a zdokonalování získaných vědomostí a dovedností
 • vycházky, hry v přírodě, pozorování a ochrana přírody a životního prostředí
 • správné chování v přírodě, sběr lesních plodů, bylin
 • orientace v přírodě, okolí školy, v obci: určování světových stran, řešení dopravních situací
 • sezónní činnosti: sáňkování, jízda na bobech, lopatách, na koloběžkách
 • atletika, míčové hry, turistika, kolektivní hry a hra dle volby dětí ve dvojicích či skupinkách
 • překonávání přírodních překážek
 • první pomoc v přírodě(provizorně i s pomocí lékárničky)
 • všestranný rozvoj po stránce tělesné a duševní
5. Výchova k rodičovství
      Výchovně vzdělávací nabídky činností:
 • prohlubovat a dále rozvíjet základy dané ve vyučovacím procesu
 • složení rodiny a její poslání, zásady soužití
 • osobní hygiena, vliv příznivého klimatu v rodině na utváření života
 • rozdíly mezi chlapci a dívkami, vytváření přiměřené představy o narození dítěte, jeho závislost na rodině
 • varovat před sexuálně obtěžujícími lidmi
 • správný postoj k jednotlivým členům rodiny
 • představa o poslání rodiny ve společnosti
 • škodlivost alkoholických nápojů, kouření, toxikomanie a sledování nevhodných programů v televizi, na počítači, videu
 • sebeobsluha, pomoc v rodině, vztah k tělesné kultuře a k péči o zdraví, ochrana zdraví, vztah k lidem, k povinnostem, k vlastnímu jednání, odpor ke špatnému jednání

Poučení dětí o bezpečnosti v jednotlivých měsících

Před každou činností i během ní upozorňovat na nebezpečí úrazu a ochranu před úrazem.
V jednotlivých měsících připomenout a zopakovat.

Září - chování ve školní budově, úrazy při běhání po Šd, chodbě(ostré hrany stolků, stůl na ping pong, prsty ve dveřích), chůze ve dvojicích, přechod vozovky, jízda na koloběžkách, kolečkových bruslích a na kolech, nošení nářadí v ruce nebo na rameni 
Říjen - strkání do spolužáků, podrážení nohou, chůze s rukama v kapsách, dodržování kázně v tělocvičně, hry na silnici
Listopad - strkání předmětů do úst, nosu, uší a očí, do zásuvek, el. vedení – ochrana zdraví a života
Prosinec - zásady společenského chování v jídelně, na WC, na chodbě, klouzání na chodníku a na ulici 
Leden - úrazy při zimních sportech, chování při zranění kamaráda, první pomoc – povinnost, ohlášení úrazu rodičům, učiteli 
Únor - nebezpečné rány při potyčkách dětí(vyjmenovat a náznakově ukázat), chůze se sáňkami, boby, jízda na lyžích a bruslích  
Březen - házení kamenů po dětech, po autech, odstranění předmětů a překážek na chodníku i silnici nebo oznámení dospělým
Duben - převádění malých dětí přes vozovku, nošení nářadí v ruce nebo na rameni 
Květen - bezpečná místa na koupání, střepy, hloubka a další nebezpečí 
Červen - hry o prázdninách, bezpečnost osobní i kamarádů, požáry způsobené dětmi, dopravní nehody(chodci i cyklisté)