Školská rada zřízena při Základní škole a mateřské škole Rozstání, okres

Prostějov, příspěvkové organizaci od 1.1.2006.

Skládá ze 3 členů.

  1. Mgr. Jitka Sedláčková - předseda – za pedagogy Základní školy Rozstání, okres Prostějov, příspěvkové organizace
  2. Petr Lokaj – člen – za zastupitele Obce Rozstání
  3. Magda Slouková – člen – za rodiče.

 

Volby se konají z důvodu končícího funkčního období členů školské rady, tj. 3 roky.

Školskou radu zřizuje Obec Rozstání. Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školská rada se schází nejméně 2 x ročně.

Náplň činnosti školské rady vymezena v zákoně č. 561/2004 Sb. § 168 v platném znění.

Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

i) podává návrh na odvolání ředitele,

j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.