Školská rada

Školská rada zřízena při Základní škole a mateřské škole Rozstání, okres Prostějov, příspěvkové organizaci od 1.1.2006 se skládá ze 3 členů.

PŘEDSEDA:
ČLEN:
ČLEN:
Mgr. Sedláčková Jitka
Tesař Oto
Bc. Hrstková Veronika
za pedagogy ZŠ Rozstání, příspěvkové organizace
za zastupitelstvo obce Rozstání
za rodiče

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Školskou radu zřizuje Obec Rozstání.
Volby členů školské rady se konají každé 3 roky, z důvodu končícího funkčního období jejich členů.
Školská rada je orgánem školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.
Školská rada se schází nejméně 2 x ročně.
Náplň činnosti školské rady je vymezena v zákoně č. 561/2004 Sb. § 168 v platném znění.


ŠKOLSKÁ RADA 

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny.
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
  • Podává návrh na odvolání ředitele.
  • Podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.